Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2017 Ngày 17 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-03-2017 Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hàm Thuận Nam. 02
10-03-2017 Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã La Gi. 13
10-03-2017 Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tánh Linh. 22
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-03-2017 Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017. 30
13-03-2017 Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện tái cấp chứng nhận và chứng nhận mới diện tích sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 41