"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 396 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn Chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006.
29-12-2006 Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006.
29-12-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010.
29-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn năm 2007.
29-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Quy định định mức chi hành chính sự nghiệp các đơn vị huyện và định mức phân bổ chi ngân sách các xã, thị trấn.
29-12-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
29-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
29-12-2006 Quyết định số 1896/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã La Gi đến năm 2010.
29-12-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng hè phố trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
29-12-2006 Quyết định số 1915/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007.
29-12-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
29-12-2006 Quyết định số 471/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
29-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình giải quyết việc làm huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 - 2010.
29-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện trong năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện giai đoạn 2006 - 2010.
29-12-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phân cấp nguồn thu, quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện, xã, thị trấn.
29-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về định mức chi ngân sách cho các cơ quan trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2007.
Chuyển tới trang:  /20     Số văn bản mỗi trang: 
22,874,867 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner