"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 138 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình giải quyết việc làm huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 - 2010.
29-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện trong năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện giai đoạn 2006 - 2010.
29-12-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phân cấp nguồn thu, quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện, xã, thị trấn.
29-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về định mức chi ngân sách cho các cơ quan trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ phát triền kinh tế xã hội các xã, thị trấn vùng biển, bãi ngang giai đoạn 2007 - 2010.
28-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phát triển kinh tế nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2007 – 2010.
28-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên 02 ban HĐND huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2004 – 2009.
28-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về định mức chi hành chính sự nghiệp các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
21,443,169 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner