"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2014 Ngày 07 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-12-2013 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014. 03
12-12-2013 Nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 - 2015. 05
12-12-2013 Nghị quyết số 52/2013/NQ-HĐND về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 09
12-12-2013 Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. 12
12-12-2013 Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 14
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-12-2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Bình Thuận. 22
12-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014. 40
12-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014. 42
12-12-2013 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 45
12-12-2013 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 46
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-12-2013 Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. 47
17-12-2013 Quyết định số 3285/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. 55
Trung tâm Thông tin
27-12-2013 Mục lục số 2013/ML-TTTT danh mục văn bản đăng Công báo năm 2013. 62
62,274,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner