"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63 + 64           Năm 2014 Ngày 27 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2014 Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND về Danh mục và khung mức thu, mức thu tối đa các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
08-12-2014 Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND về quy định chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 21
08-12-2014 Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận. 23
08-12-2014 Nghị quyết số 73/2014/NQ-HĐND về Quy định mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014 và năm 2015. 27
08-12-2014 Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2015 và Danh mục công trình phải cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015. 38
08-12-2014 Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác hòa giải ở cơ sở. 40
08-12-2014 Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 48
08-12-2014 Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 52
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-12-2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 58
18-12-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận. 66
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
12-12-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2013 - 2015. 71
12-12-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. 73
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2014 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 93
08-12-2014 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 97
08-12-2014 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND miễn nhiệm Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
62,273,334 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner