"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23+24           Năm 2022 Ngày 21 tháng 9 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-08-2022 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh . 03
23-08-2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 14
23-08-2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND Về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. 29
23-08-2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh . 35
23-08-2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2022. 46
23-08-2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập bị giảm nguồn thu, không đảm bảo chi lương và chi hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2021 . 48
23-08-2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh . 51
23-08-2022 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 53
23-08-2022 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Chung cư sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết . 62
23-08-2022 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 . 65
23-08-2022 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2022. 71
23-08-2022 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 78
23-08-2022 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 79
23-08-2022 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . 80
23-08-2022 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . 82
62,321,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner