"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2018 Ngày 13 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-07-2018 Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-06-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh . 08
29-06-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo ḱt quả thẩm định quýt toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 13
18-07-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 16
30-07-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá thu một số dịch vụ y tế không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 18
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-07-2018 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh . 19
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-06-2018 Quyết định số 1402/QĐ-UBND Ban hành Quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 26
23-07-2018 Quyết định số 1878/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-06-2018 Quyết định số 1534/QĐ-UBND Về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 45
29-06-2018 Quyết định số 1687/QĐ-UBND Về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận . 48
03-07-2018 Quyết định số 1702/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh. 49
62,486,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner