"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2020 Ngày 06 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-07-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND Quy định mức quà tặng của tỉnh đối với các trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh. 03
22-07-2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh . 06
22-07-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 09
22-07-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh . 12
22-07-2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh . 15
22-07-2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh . 19
22-07-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành . 24
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-06-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 27
10-06-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 29
22-06-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh . 37
28-07-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh . 49
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-06-2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. 51
11-06-2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2019 . 54
11-06-2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án kè biển trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận . 56
62,417,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner