"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 69           Năm 2007 Ngày 15 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-09-2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007. 03
24-09-2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”. 06
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
21-09-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-09-2007 Quyết định số 2380/QĐ-UBND về việc đổi tên Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Thiện thành Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp La Gi. 21
25-09-2007 Chỉ thị số 44/CT-UBND về việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả và lưu trữ Công báo do UBND tỉnh xuất bản. 23
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
10-09-2007 Quyết định số 1494/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 26
62,560,706 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner