"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2007 Ngày 02 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
22-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2007. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
26-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua Các phòng, ban trực thuộc thị xã hàng năm. 08
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
22-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện và xã, thị trấn năm 2007. 23
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
23-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. 38
07-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 3, Điều 2 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND huyện Tánh Linh. 55
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
02-03-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 57
PHẦN Văn bản khác
Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh
28-03-2007 Quyết định đính chính số 22/QĐĐC-TTCB công báo số 23 ngày 11 tháng 3 năm 2007. 59
62,317,342 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner