"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2007 Ngày 04 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-02-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu và quản lý, sử dụng nguồn thu học phí lớp nghề phổ thông ở các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
13-02-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 07
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
29-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Hàm Tân. 22
29-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Hàm Tân. 30
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
06-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
24-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện công tác ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 47
26-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai thực hiện quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 49
62,318,117 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner