"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2007 Ngày 05 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-04-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
16-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã La Gi. 26
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
18-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 32
19-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 6, Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
16-04-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc triển khai đề án tổ chức củng cố phát triển lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU. 47
19-04-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã. 50
62,317,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner