"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2007 Ngày 15 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-07-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
13-07-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND về việc xử lý tình trạng rác, nước thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết từ nay đến năm 2010. 15
13-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 của 14 phường thuộc thành phố Phan Thiết. 18
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
13-07-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng huyện Hàm Tân. 21
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
11-07-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuy Phong. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-06-2007 Chỉ thị số 25/CT-UBND về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ban hành và công bố văn bản pháp luật trên Công báo tỉnh Bình Thuận. 36
62,317,596 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner