"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2007 Ngày 15 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
26-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 03
26-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 12
26-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về quy định một số cơ chế thu, chi và tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2007. 21
26-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện phân khai năm 2007. 24
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
29-12-2006 Quyết định số 471/2006/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 26
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
26-12-2006 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Nguyễn Thanh Lâm. 32
26-12-2006 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên UBND nhiệm kỳ 2004 - 2009 và cho thôi giữ chức vụ chính quyền. 34
26-12-2006 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 36
26-12-2006 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. 37
62,317,008 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner