"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2007 Ngày 07 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
12-02-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007. 03
01-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND3 về việc sửa đổi khoản 7, Điều 2 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-03-2007 Quyết định số 694/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 28
22-03-2007 Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2002/QĐ-UBBT ngày 31/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định tạm thời về tiêu chí làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Thuận. 58
62,318,138 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner