"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2007 Ngày 28 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-07-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quy định mức thu, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 21/7/2006 của UBND tỉnh. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
13-07-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết. 08
13-07-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. 22
13-07-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. 32
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
25-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 38
25-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006. 42
25-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước tăng thu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2007. 44
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
20-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 của huyện Hàm Tân. 48
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
31-07-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/6/2007 của UBND huyện về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý dự án huyện Phú Quý. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
16-07-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ chức triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2007 trên địa bàn huyện Tuy Phong. 53
62,318,071 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner