"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61           Năm 2007 Ngày 10 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-08-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ điểm b, khoản 1, Điều 1 của Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 03
15-08-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
24-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 11
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 15
24-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, vốn đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2007. 20
24-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. 29
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
24-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2007. 46
24-07-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2007 – 2010. 50
24-07-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 54
62,318,293 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner