"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 67           Năm 2007 Ngày 05 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-09-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
25-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. 13
25-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 22
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
31-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 25
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
21-08-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc phê chuẩn Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
15-08-2007 Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều trong Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Hàm Tân. 47
62,318,133 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner