"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2010 Ngày 10 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-06-2010 Nghị quyết số 91/2010/NQ-HĐND về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030. 03
30-06-2010 Nghị quyết số 92/2010/NQ-HĐND về quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. 13
30-06-2010 Nghị quyết số 93/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 18
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
24-06-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 21
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
30-06-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân. 26
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
05-07-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ. 35
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-06-2010 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 68
30-06-2010 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 – 2011. 69
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-07-2010 Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 70
62,486,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner