"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2010 Ngày 10 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-10-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài và Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài. 03
25-10-2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 07
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
05-10-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Bắc Bình. 20
PHẦN Văn bản khác
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2010 Quyết định số 86/QĐ-VP về việc phê duyệt danh sách các đối tượng được cấp phát miễn phí Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 28
62,276,107 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner