"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2015 Ngày 19 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-12-2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2015. 04
29-12-2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 12
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
17-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2015. 15
17-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. 17
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
27-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 22
27-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2015. 28
27-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. 34
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
17-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. 44
17-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2015. 55
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
18-12-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2015. 60
18-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2015. 63
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-12-2014 Quyết định số 4237/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 78
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-12-2014 Quyết định số 4141/QĐ-UBND về việc Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 80
27-12-2014 Quyết định số 4199/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 88
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
16-12-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 93
16-12-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2015 của HĐND thành phố khóa X. 96
62,558,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner