"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2015 Ngày 21 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
24-12-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2015. 03
24-12-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thị xã năm 2015. 05
24-12-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2015. 07
24-12-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2013. 10
24-12-2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2015. 12
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 18
19-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2015. 26
19-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về việc phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2015. 29
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển giao thông nông thôn, xây dựng chợ nông thôn và phát triển khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2015 trên địa bàn huyện Tánh Linh. 32
19-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 của HĐND huyện. 39
19-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2015. 50
19-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. 54
19-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển từ ngân sách huyện năm 2015 và danh mục công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. 67
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
25-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2015. 70
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2013. 95
31-12-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015. 96
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
24-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 97
62,557,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner