"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2015 Ngày 06 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-02-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
31-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 14
31-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. 20
31-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai. 24
31-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2015. 31
31-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2015. 46
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
30-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 56
30-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2015. 61
30-12-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015. 90
62,557,510 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner