"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2015 Ngày 06 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-02-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
13-02-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh (bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã). 17
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
28-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Nhà Thiếu nhi thị xã La Gi. 27
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
30-01-2015 Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015. 36
06-02-2015 Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc điều chỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 tại Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND huyện. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
28-01-2015 Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015. 39
62,281,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner