"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2015 Ngày 25 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-04-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý tàu cá có công suất dưới 20CV và các hoạt động khai thác hải sản thuộc vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận. 02
07-04-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. 07
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
09-04-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ thị xã La Gi. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-04-2015 Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh được giao của doanh nghiệp Nhà nước. 37
62,558,157 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner