"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2015 Ngày 04 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-07-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống,làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
16-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2014. 30
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
07-07-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2014. 32
07-07-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HDND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 34
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2014. 39
16-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 41
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-07-2015 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 46
27-07-2015 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 47
27-07-2015 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 48
27-07-2015 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
13-07-2015 Quyết định đính chính số 971/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30/6//2015 của UBND huyện Phú Qúy về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện. 50
62,281,677 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner