"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2015 Ngày 17 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-08-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
28-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 15
28-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014. 20
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
17-08-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 22
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
13-08-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Thuận Nam. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-08-2015 Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 36
62,557,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner