"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2009 Ngày 25 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-03-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận. 03
04-03-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng nguồn thu học phí lớp nghề phổ thông ở các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 25
04-03-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh và khoản 1, Điều 17 Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh. 27
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
24-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về m quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-03-2009 Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2002/QĐ-CTUBBT ngày 08/01/2002 của UBND tỉnh về quy định tạm thời mức thu phí dịch vụ của hoạt động công chứng, chứng thực. 37
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
25-02-2009 Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. 39
62,319,916 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner