"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2009 Ngày 30 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-03-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 22/9/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
05-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết. 16
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
25-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Tiếp phát Truyền hình huyện. 24
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
09-03-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-03-2009 Quyết định số 672/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm để thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2009 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2009 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-03-2009 Quyết định số 588/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động thực hiện giải pháp cấp bách thu hút khách du lịch đến Bình Thuận năm 2009. 43
04-03-2009 Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc sửa đổi quy định về thẩm quyền phê duyệt và cơ quan thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 50
62,319,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner