"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2009 Ngày 15 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-03-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng Cảng cá La Gi - thị xã La Gi và Cảng cá Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
25-03-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số điểm quy hoạch ban hành tại Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND huyện Phú Quý. 16
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-03-2009 Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007. 20
31-03-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tiếp tục công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 98
62,320,434 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner