"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2009 Ngày 15 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-08-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch Dự án 661 năm 2009. 03
31-08-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 07
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
01-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 09
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
28-08-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy Hàm Tân (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 15
28-08-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch của UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 04/5/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 23
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
19-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Phú Quý. 35
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
25-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế thuyên chuyển giáo viên hệ công lập đối với các trường học thuộc huyện quản lý. 42
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
07-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của BQL Di tích lịch sử - văn hóa chùa Cổ Thạch. 50
62,320,320 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner