"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2009 Ngày 15 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-09-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ chi cho công tác tập trung, xử lý các đối tượng lang thang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
01-10-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 06
01-10-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. 12
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
30-09-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi. 22
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
02-10-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Đức Linh. 24
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
30-09-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện. 31
30-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Dự án huyện Hàm Thuận Nam. 39
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-10-2009 Quyết định số 2815/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nghị Đức, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
02-10-2009 Quyết định số 2425/QĐ-UBND về ban hành Nội quy tiếp công dân tại nơi tiếp công dân của HĐND và UBND huyện. 47
62,317,415 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner