"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59           Năm 2009 Ngày 10 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-11-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
20-11-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban quản lý dự án thị xã La Gi. 12
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
17-11-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội Dân phòng giáp ranh. 18
19-11-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 9, 18, 19 và 23 của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND huyện Bắc Bình. 24
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
11-11-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân huyện về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm thực hiện Quyết định số 49/2009/QĐ- UBND ngày 07/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 13/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). 28
25-11-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Hàm Tân. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-11-2009 Quyết định số 3291/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh sách các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 50
62,320,134 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner