"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2009 Ngày 03 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-12-2008 Nghị quyết số 75/2008/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2009. 04
04-12-2008 Nghị quyết số 76/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010. 11
04-12-2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2025. 18
08-12-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2009. 20
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-12-2008 Quyết định số 104/2008/QĐ-UBND về việc quy định về đối tượng và mức hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 22
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
26-11-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 26
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
24-11-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Bắc Bình. 45
26-11-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng. 55
26-11-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy định thang điểm để xếp loại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bắc Bình. 62
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
03-12-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 68
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 73
08-12-2008 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2009. 75
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-12-2008 Quyết định số 3498/QĐ-UBND về điều chỉnh phụ lục 3 của Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 27/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 92
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
16-12-2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009. 96
16-12-2008 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009. 98
62,318,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner