"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2009 Ngày 04 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-12-2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 03
16-12-2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009. 09
16-12-2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2009. 24
16-12-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Bình Thuận. 29
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
15-12-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Bình Thuận. 32
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
04-12-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của UBND huyện về việc ban hành quy định mức chi, việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn huyện Phú Quý. 39
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
10-12-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh. 41
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009. 48
08-12-2008 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009. 50
62,320,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner