"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2009 Ngày 10 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-12-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010. 04
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
11-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2009 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2009. 08
11-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc của thành phố năm 2009. 11
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
16-12-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND thị xã La Gi năm 2009. 13
16-12-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2009. 16
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
23-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. 18
23-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2009. 24
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
18-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2009. 26
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
16-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 32
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
22-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009. 37
22-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2009. 40
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
16-12-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tánh Linh. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-01-2009 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc quy định giá Công báo phát hành có thu phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xuất bản. 52
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009. 54
62,318,129 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner