"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2009 Ngày 25 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 5 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
23-12-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện tự phân khai. 05
23-12-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã năm 2009. 07
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 10
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
22-12-2008 Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 12
22-12-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2009. 20
22-12-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND về tăng cường bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý (giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015). 23
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
22-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 26
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
23-12-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009. 32
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
22-12-2008 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009. 34
62,318,885 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner