"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2009 Ngày 30 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
23-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 03
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
23-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2009. 07
23-12-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 10
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
22-12-2008 Nghị quyết số 40/2008/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn huyện Phú Quý (giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015). 19
22-12-2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2009. 21
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 31
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
25-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009. 37
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-01-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2009. 39
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 44
62,320,104 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner