"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2009 Ngày 05 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
13-07-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 03
13-07-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của huyện Hàm Thuận Bắc. 06
13-07-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm (%) thu nợ tiền sử dụng đất qua cấp quyền, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất. 09
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
20-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009. 11
20-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2009. 17
20-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2008. 21
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về phát triển chợ thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. 23
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
16-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2008. 26
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
29-06-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý. 29
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-07-2009 Quyết định số 1906/QĐ-UBND về ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản các loại hình hoạt động của cơ sở thể thao. 33
62,319,232 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner