"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2012 Ngày 02 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận. 03
14-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 của tỉnh Bình Thuận. 06
14-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2012. 09
14-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2012. 11
14-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 20
14-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2012. 23
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 27
19-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 36
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
21-11-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 42
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2011 Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 63
62,347,461 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner