"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2012 Ngày 05 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2012. 03
14-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. 17
14-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 27
14-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 30
14-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 35
14-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển Ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 46
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
22-12-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng. 56
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-12-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2012. 78
15-12-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012. 96
15-12-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012. 98
62,388,428 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner