"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2012 Ngày 15 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-07-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu (2011 - 2015) của tỉnh Bình Thuận. 03
02-07-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2025. 11
02-07-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận. 19
02-07-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 25
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-07-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 29
02-07-2012 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30
02-07-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 31
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-07-2012 Quyết định số 1308/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-07-2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 44
62,345,784 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner