"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2012 Ngày 06 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-08-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2011. 03
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
30-07-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016. 08
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
21-08-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 30
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
01-08-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các cơ quan, phòng ban thuộc huyện hàng năm của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND huyện Tuy Phong. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-08-2012 Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản. 38
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-08-2012 Chỉ thị số 30/CT-UBND triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự". 42
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
31-07-2012 Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế sử dụng trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân. 45
62,343,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner