"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2011 Ngày 25 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
15-12-2010 Nghị quyết số 60/2010/NQ-HĐND về việc chuyển vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2011. 03
15-12-2010 Nghị quyết số 61/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 05
15-12-2010 Nghị quyết số 62/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã La Gi 5 năm 2011 - 2015. 07
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
21-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 09
21-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. 17
21-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2011. 20
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
30-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bắc Bình. 26
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011. 32
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
30-12-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011-2015. 46
30-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2011. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-01-2011 Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009. 52
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
20-12-2010 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011. 95
62,275,387 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner