"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15+16           Năm 2019 Ngày 08 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-04-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định ố 20/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 03
22-04-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 05
25-04-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-04-2019 Quyết định số 983/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã La Gi . 65
18-04-2019 Quyết định số 984/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Quý . 72
18-04-2019 Quyết định số 985/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hàm Thuận Nam . 78
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-04-2019 Quyết định số 1024/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 85
22-04-2019 Quyết định số 1083/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh . 91
03-05-2019 Quyết định số 1087/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bắc Bình . 93
62,416,847 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner