"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2013 Ngày 25 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-03-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá, phí đấu giá, chi phí dịch vụ đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
15-03-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá nước sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp nước nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý. 14
18-03-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 19
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
01-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013. 24
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
12-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về vi trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tánh Linh. 33
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
25-02-2013 Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013. 40
62,558,232 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner