"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2013 Ngày 18 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-09-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND điều chỉnh, sửa đổi Điểm b, Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-08-2013 Quyết định số 2074/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 78/2004/QĐ-UBBT ngày 01/11/2004 của UBND tỉnh quy định quy chế thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ văn hóa. 04
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-08-2013 Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đến năm 2013. 05
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
04-09-2013 Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012. 27
62,347,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner