"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 56           Năm 2013 Ngày 06 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-11-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND về việc Quy định nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 03
22-11-2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin địa lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
22-11-2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bình Thuận. 13
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
15-11-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý Hệ thống Một cửa điện tử tại UBND thị xã La Gi. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-11-2013 Quyết định số 2990/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Tánh Linh. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-11-2013 Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện chi trả lương tăng thêm theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ cho các đơn vị dự toán khối tỉnh (đợt 2). 40
62,345,709 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner