"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2012 Ngày 10 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3 Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc giấy phép kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 03
19-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận. 05
20-01-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 07
30-01-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. 40
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
05-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2012. 47
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
30-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012. 63
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-02-2012 Quyết định số 265/QĐ-UBND ban hành "Quy chế phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2015". 76
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-01-2012 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc công bố số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 82
13-01-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012. 96
62,344,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner