"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2012 Ngày 15 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
29-02-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-03-2012 Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận. 08
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-03-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 10
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
20-02-2012 Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. 15
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
15-02-2012 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc công bố công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
05-03-2012 Quyết định đính chính số 185/QĐĐC-UBND quyết định đính chính Quyết định số 01/2012/QĐ-UBNDngày 02/02/2012 của UBND huyện Phú Quý về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo huyện Phú Quý giai đoạn 2011-2015. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
06-03-2012 Quyết định đính chính số 427/QĐĐC-UBND quyết định đính chính số Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
21-02-2012 Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. 41
62,347,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner